Notice: Undefined variable: ub in /opt/lampp/htdocs/bvtwct/function.php on line 82

Notice: Undefined variable: ub in /opt/lampp/htdocs/bvtwct/function.php on line 93
Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ - Trang chủ

Phòng Tổ Chức Cán Bộ

 Phòng Tổ Chức Cán Bộ

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN
Phòng TỔ CHỨC CÁN BỘ

I) Lịch sử hình thành : 
Phòng Tổ chức Cán bộ được thành lập ngay từ khi thành lập Bệnh viện, nghĩa là vào ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước 30-4-1975 v kể từ ngày 1-7-1976 Trung tâm Y tế toàn khoa Thủ khoa Nghĩa được đổi tên thành Bệnh viện đa khoa Cần Thơ (theo quyết định số 177/QĐ-UBT của Ủy Ban nhân dân tỉnh Hậu Giang).
Từ ngày thành lập cho đến nay phòng Tổ chức Cán bộ đã trải qua quá trình hình thành và pht triển theo sự phát triển chung của Bệnh viện và của xã hội  
II) Quy trình phát triển :
a) Các giai đoạn : 
- Giai đoạn I : Từ sau ngày 30-4-1975 đến năm 1991 là Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang trực thuộc Sở Y Tế Hậu Giang. Phòng có 03 CBVC.
- Giai đoạn II : Từ năm 1992 đến 2003 là Bệnh viện đa khoa tỉnh Cần Thơ trực thuộc Sở Y Tế tỉnh Cần Thơ (tách th Hậu Giang thành 2 tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng. Phòng có 03 CBVC
- Giai đoạn III : Từ năm 2004 đến tháng 5-2005 là Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Y tế Tp. Cần Thơ 9 tác tỉnh Cần Thơ thành Thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang). Phòng có 03 CBVC. 
- Giai đoạn IV: Từ tháng 6-2005 đến nay là Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, trực thuộc Bộ Y Tế. Phòng có 04 CBVC. 
b) Lãnh đạo phòng : 
1) Ông Đặng Văn Chanh : Trưởng phòn từ 5-1975 đến 2006
2) Bà Phạm Thị Ngoãn : Phó trưởng phòng từ 08-1999 đến 2006
Phó trưởng phòng, phụ trách phòng : từ 2007 đến 6/2010 
3) Bà Lâm Thị Nhàn : Trưởng phòng từ 7-2010 đến nay 
4) Bà Huỳnh Thị Ngọc Mai : Phó phòng : từ 10-2009 đến 06-2011
III) Chức năng nhiệm vụ của phòng Tổ chức CB : 
Căn cứ vào Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19-09-1997 của Bộ Trưởng Bộ Y Tế về việc ban hành Qui chế Bệnh viện. 
Phòng Tổ chức Cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện. 
1. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển, xét tuyển nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện:
a) Lập KH tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực:
- Căn cứ sự chỉ đạo của Giám đốc lập KH tổ chức bộ máy cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Bệnh viện.
- Căn cứ vào chỉ tiêu giường bệnh, chỉ tiêu biên chế được giao phối hợp với phòng KHTH, Điều dưỡng xây dựng KH nhân lực và bố trí sắp xếp nhân lực phù hợp cho các khoa, phòng.
b) Tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển CBVC : 
- Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao lập kế hoạch thi tuyển hoặc xét tuyển trình Ban Giám đốc và Bộ Y tế phê duyệt
- Tổ chức thực hiện : Thông báo nhu cầu tuyển dụng, chuẩn bị hồ sơ, phát hành hồ sơ, thu nhận và phân loại hồ sơ, thành lập Hội đồng thi tuyển hoặc xét tuyển, tiến hành thi tuyển hoặc xét tuyển, thông báo kết quả, trình Bộ Y tế công nhận kết quả và làm thủ tục tiếp nhận.
c) Đào tạo nhân lực : 
* Học tập chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, ngoại ngữ, Qui chế Dân chủ, qui tắc ứng xử 
- Căn cứ vào sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, phối hợp với các khoa, phòng lập kế hoạch đào tạo nhân lực hàng năm. 
- Cùng với BGĐ, các khoa phòng xét và làm thủ tục cử CBVC đi học các lớp chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, ngoại ngữ. 
- Theo dõi , quản lý việc học tập của CBVC 
* Học tập chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật : cùng với Đảng ủy BV, BGD, Công đoàn triển khai, tổ chức cho Đảng viên, CBVC học tập đầy đủ các chỉ thị, NQ, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. 
2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo qui định:
- Cùng với các khoa, phòng nghiên cứu việc quản lý, sắp xếp, bố trí nhân lực phù hợp với yêu cầu tổ chức và đảm bảo chất lượng công tác.
- Tổng hợp đề xuất của các khoa, phòng về cải tiến lề lối làm việc nâng cao hiệu quả công tác.
- Căn cứ chỉ đạo của BGĐ thực hiện công tác qui hoạch, bổ nhiệm cán bộ 
- Quản lý lưu trữ hồ sơ CBVC theo đúng qui chế, thu thập bổ sung kịp thời những thông tin, tài liệu liên quan đến CBVC
- Quản lý CBVC về số lượng, chất lượng, làm báo cáo thống kê đầy đủ chính xác.
- Thực hiện tốt công tác nhận xét, đánh giá CBVC hàng năm.
3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình Giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện. 
4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan:
- Phối hợp với phòng Bảo vệ VHTT – Công an Tp. Cần Thơ và chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng và thực hiện qui chế phối hợp bảo vệ an ninh trật tự, an toàn Bệnh viện. 
- Lập kế hoạch và đăng ký xây dựng cơ quan an toàn, tổ chức cho CBVC học tập, thực hiện, hằng năm có sơ, tổng kết đánh giá mặt mạnh, mặt yếu và rút kinh nghiệm.
- Thực hiện việc tiếp đón khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại bệnh viện cũng như việc CBVC đi tham quan, học tập nước ngoài đúng qui định.
5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y Tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện:
* Phối hợp với các phòng chức năng triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với CBVC: 
- Chế độ tiền lương: theo dõi, quản lý, đề nghị nâng bậc lương hàng năm cho CBVC, chuyển ngạch, nâng ngạch đúng qui định
- Chế độ BHXH: Quản lý tốt sổ BHXH, cập nhật bổ sung kịp thời những thay đổi về lương, các khoản phụ cấp, lập sổ BHXH cho CBVC mới tuyển dụng.
- Theo dõi thực hiện đầy đủ các chế độ hưu trí, ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức, độc hại, ưu đãi nghề.
- Thực hiện kịp thời việc đề nghị xét tặng các danh hiệu “TT ƯT” “TTND”, Kỷ niệm chương VSK ND.

6. Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật: 
- Phối hợp với Công đoàn tổ chức tốt phong trào thi đua : Phát động các đợt thi đua trong năm, có tổ chức sơ, tổng kết, đề nghị khen thưởng kịp thời những cá nhân , tập thể có thành tích xuất sắc, gương người tốt việc tốt. 
- Căn cứ vào qui định của Nhà nước xây dựng tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua và triển khai tổ chức thực hiện. 
- Đề xuất BGĐ xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kỷ luật.

7. Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết. 
Phối hợp với cá đoàn thể, các khoa phòng nắm bắt kịp thời tình hình tâm tư nguyện vọng của CBVC để có biện pháp giải quyết hợp tình hợp lý, tạo điều kiện cho CBVC yên tâm công tác.
8. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với người bệnh.
- Phối hợp với các khoa, phòng triển khai thực hiện kịp thời đầy đủ các chế độ chính sách đối với người bệnh.
- Tiếp nhận và phối hợp với các khoa phòng giải quyết những ý kiến đóng góp, khiếu nại của người bệnh.